Podatność CVE-2013-4063


Publikacja: 2013-12-21

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in iNotes in IBM Domino 8.5.x before 8.5.3 FP6 and 9.0.x before 9.0.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via active content in an e-mail message, aka SPRs PTHN9AQMV7 and TCLE98ZKRP.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Lotus domino 
IBM -> Lotus inotes 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/86594
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659959

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top