Podatność CVE-2013-4064


Publikacja: 2013-12-21

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in iNotes in IBM Domino 8.5.x before 8.5.3 FP6 and 9.0.x before 9.0.1, when ultra-light mode is enabled, allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, aka SPR PTHN9ARMFA.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Lotus domino 
IBM -> Lotus inotes 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/86595
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659959

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top