Podatność CVE-2013-4118


Publikacja: 2016-10-03   Modyfikacja: 2016-10-04

Opis:
FreeRDP before 1.1.0-beta1 allows remote attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and application crash) via unspecified vectors.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Opensuse -> LEAP 
Opensuse -> Opensuse 
Novell -> LEAP 
Novell -> Opensuse 
Freerdp project -> Freerdp 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00101.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00102.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/07/11/12
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/07/12/2
http://www.securityfocus.com/bid/61072
https://github.com/FreeRDP/FreeRDP/commit/7d58aac24fe20ffaad7bd9b40c9ddf457c1b06e7

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top