Podatność CVE-2013-4596


Publikacja: 2014-06-02

Opis:
The Node Access Keys module 7.x-1.x before 7.x-1.1 for Drupal does not properly check permissions, which allows remote attackers to bypass access restrictions via a node listing.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Danielkorte -> Nodeaccesskeys 

 Referencje:
https://drupal.org/node/2129379
https://drupal.org/node/2125239
http://www.securityfocus.com/bid/63568
http://secunia.com/advisories/55255

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top