Podatność CVE-2013-4681


Publikacja: 2013-06-25

Opis:
SQL injection vulnerability in the sofortueberweisung2commerce extension before 2.0.1 for TYPO3 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Michael staatz -> Sofortueberweisung2commerce 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/81585
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-extensions/typo3-ext-sa-2013-002/
http://typo3.org/extensions/repository/view/sofortueberweisung2commerce
http://secunia.com/advisories/53280

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top