Podatność CVE-2013-5365


Publikacja: 2014-04-02

Opis:
Heap-based buffer overflow in Autodesk SketchBook for Enterprise 2014, Pro, and Express before 6.25, and Copic Edition before 2.0.2 allows remote attackers to execute arbitrary code via RLE-compressed channel data in a PSD file.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Autodesk -> Sketchbook for enterprise 2014 
Autodesk -> Sketchbook express 
Autodesk -> Sketchbook pro 
Autodesk -> Sketchbook 

 Referencje:
http://www.sketchbook.com/news/important-security-update-for-sketchbook.html
http://secunia.com/secunia_research/2014-5
http://secunia.com/advisories/55000

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top