Podatność CVE-2014-0479


Publikacja: 2014-08-06

Opis:
reportbug before 6.4.4+deb7u1 and 6.5.x before 6.5.0+nmu1 allows remote attackers to execute arbitrary commands via vectors related to compare_versions and reportbug/checkversions.py.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Reportbug 
Canonical -> Reportbug 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/59896
http://www.debian.org/security/2014/dsa-2997
http://www.osvdb.org/109858
http://www.securityfocus.com/bid/69055
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/95149
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/reportbug/+bug/1353046

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top