Podatność CVE-2014-0961


Publikacja: 2014-06-08

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in IBM Tivoli Identity Manager (ITIM) 5.0 before 5.0.0.15 and 5.1 before 5.1.0.15 and IBM Security Identity Manager (ISIM) 6.0 before 6.0.0.2 allows remote authenticated users to hijack the authentication of arbitrary users for requests that insert XSS sequences.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Security identity manager 
IBM -> Tivoli identity manager 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/92747
http://www.securityfocus.com/bid/67909
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21674754
http://secunia.com/advisories/59080

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top