Podatność CVE-2014-1904


Publikacja: 2014-03-20   Modyfikacja: 2014-03-21

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in web/servlet/tags/form/FormTag.java in Spring MVC in Spring Framework 3.0.0 before 3.2.8 and 4.0.0 before 4.0.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the requested URI in a default action.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Springsource -> Spring framework 
Pivotal software -> Spring framework 

 Referencje:
http://docs.spring.io/spring/docs/3.2.8.RELEASE/changelog.txt
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0400.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Mar/101
http://www.gopivotal.com/security/cve-2014-1904
http://www.securityfocus.com/archive/1/531422/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/66137
https://github.com/spring-projects/spring-framework/commit/741b4b229ae032bd17175b46f98673ce0bd2d485
https://jira.springsource.org/browse/SPR-11426

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top