Podatność CVE-2014-1907


Publikacja: 2014-03-06   Modyfikacja: 2014-03-07

Opis:
Multiple directory traversal vulnerabilities in the VideoWhisper Live Streaming Integration plugin before 4.29.5 for WordPress allow remote attackers to (1) read arbitrary files via a .. (dot dot) in the s parameter to ls/rtmp_login.php or (2) delete arbitrary files via a .. (dot dot) in the s parameter to ls/rtmp_logout.php.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Videowhisper -> Live streaming integration plugin 

 Referencje:
https://www.htbridge.com/advisory/HTB23199
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/91478
http://packetstormsecurity.com/files/125454

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top