Podatność CVE-2014-1969


Publikacja: 2014-04-11

Opis:
Directory traversal vulnerability in the apps4u@android SD Card Manager application before 20140224 for Android allows attackers to overwrite or create arbitrary files via a crafted filename.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apps4u@android -> Sd card manager 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2014-000035
http://jvn.jp/en/jp/JVN47386847/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top