Podatność CVE-2014-2336


Publikacja: 2014-10-31

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the Web User Interface in Fortinet FortiManager before 5.0.7 and FortiAnalyzer before 5.0.7 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2014-2334 and CVE-2014-2335.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortimanager 
Fortinet -> Fortianalyzer firmware 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/98479
http://www.securityfocus.com/bid/70889
http://www.fortiguard.com/advisory/FG-IR-14-033/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top