Podatność CVE-2014-2588


Publikacja: 2014-03-24

Opis:
Directory traversal vulnerability in servlet/downloadReport in McAfee Asset Manager 6.6 allows remote authenticated users to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the reportFileName parameter.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Mcafee -> Asset manager 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/91930
http://www.securitytracker.com/id/1029927
http://www.securityfocus.com/bid/66302
http://www.osvdb.org/104633
http://www.exploit-db.com/exploits/32368
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Mar/325
http://packetstormsecurity.com/files/125775/McAfee-Cloud-SSO-Asset-Manager-Issues.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top