Podatność CVE-2014-3460


Publikacja: 2014-05-20

Opis:
Directory traversal vulnerability in the DumpToFile method in the NQMcsVarSet ActiveX control in Agent Manager in NetIQ Sentinel allows remote attackers to create arbitrary files, and consequently execute arbitrary code, via a crafted pathname.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netiq -> Sentinel 
Netiq -> Sentinel agent manager 

 Referencje:
http://zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-134/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top