Podatność CVE-2014-3578


Publikacja: 2015-02-19

Opis:
Directory traversal vulnerability in Pivotal Spring Framework 3.x before 3.2.9 and 4.0 before 4.0.5 allows remote attackers to read arbitrary files via a crafted URL.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Pivotal software -> Spring framework 
Pivotal -> Spring framework 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN49154900/index.html
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2014-000054
http://pivotal.io/security/cve-2014-3578
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0720.html
http://www.securityfocus.com/bid/68042
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1131882
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/07/msg00012.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0234.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0235.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top