Podatność CVE-2014-5319


Publikacja: 2014-09-26

Opis:
Directory traversal vulnerability in the S-Link SLFileManager application 1.2.5 and earlier for Android allows remote attackers to write to files via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
S-link -> Slfilemanager 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/70147
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2014-000107
http://jvn.jp/en/jp/JVN16485017/index.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN16485017/995479/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top