Podatność CVE-2014-5506


Publikacja: 2014-09-04

Opis:
Double free vulnerability in SAP Crystal Reports allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted connection string record in an RPT file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Crystal reports 

 Referencje:
http://scn.sap.com/docs/DOC-8218
http://secunia.com/advisories/61016
http://www.securityfocus.com/bid/69557
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-302/
https://service.sap.com/sap/support/notes/1999142

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top