Podatność CVE-2014-7850


Publikacja: 2014-11-28

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Web UI in FreeIPA 4.x before 4.1.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via vectors related to breadcrumb navigation.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Freeipa 
Freeipa -> Freeipa 

 Referencje:
https://fedorahosted.org/freeipa/ticket/4742
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1165280
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2014-November/144848.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top