Podatność CVE-2014-8095


Publikacja: 2014-12-10

Opis:
The XInput extension in X.Org X Window System (aka X11 or X) X11R4 and X.Org Server (aka xserver and xorg-server) before 1.16.3 allows remote authenticated users to cause a denial of service (out-of-bounds read or write) or possibly execute arbitrary code via a crafted length or index value to the (1) SProcXChangeDeviceControl, (2) ProcXChangeDeviceControl, (3) ProcXChangeFeedbackControl, (4) ProcXSendExtensionEvent, (5) SProcXIAllowEvents, (6) SProcXIChangeCursor, (7) ProcXIChangeHierarchy, (8) SProcXIGetClientPointer, (9) SProcXIGrabDevice, (10) SProcXIUngrabDevice, (11) ProcXIUngrabDevice, (12) SProcXIPassiveGrabDevice, (13) ProcXIPassiveGrabDevice, (14) SProcXIPassiveUngrabDevice, (15) ProcXIPassiveUngrabDevice, (16) SProcXListDeviceProperties, (17) SProcXDeleteDeviceProperty, (18) SProcXIListProperties, (19) SProcXIDeleteProperty, (20) SProcXIGetProperty, (21) SProcXIQueryDevice, (22) SProcXIQueryPointer, (23) SProcXISelectEvents, (24) SProcXISetClientPointer, (25) SProcXISetFocus, (26) SProcXIGetFocus, or (27) SProcXIWarpPointer function.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
X.org -> X.xorg-server 
X.org -> X window system 
X.org -> X11 
X.org -> Xorg-server 
X -> X window system 
X -> Xorg-server 
X -> X.org x11 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://advisories.mageia.org/MGASA-2014-0532.html
http://secunia.com/advisories/61947
http://www.debian.org/security/2014/dsa-3095
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2015:119
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinjan2015-2370101.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinoct2015-2511968.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2015-2367936.html
http://www.securityfocus.com/bid/71599
http://www.x.org/wiki/Development/Security/Advisory-2014-12-09/
https://security.gentoo.org/glsa/201504-06

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top