Podatność CVE-2014-8363


Publikacja: 2014-10-20

Opis:
SQL injection vulnerability in ss_handler.php in the WordPress Spreadsheet (wpSS) plugin 0.62 for WordPress allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the ss_id parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Wordpress -> WPSS 
Tim rohrer -> Wordpress spreadsheet plugin 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/69089
http://packetstormsecurity.com/files/127771/WordPress-WPSS-0.62-SQL-Injection.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top