Podatność CVE-2014-8428


Publikacja: 2017-08-28

Opis:
Privilege escalation vulnerability in Barracuda Load Balancer 5.0.0.015 via the use of an improperly protected SSH key.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Barracuda -> Load balancer 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/130027/Barracuda-Load-Balancer-ADC-Key-Recovery-Password-Reset.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Jan/76

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top