Podatność CVE-2014-8641


Publikacja: 2015-01-14

Opis:
Use-after-free vulnerability in the WebRTC implementation in Mozilla Firefox before 35.0, Firefox ESR 31.x before 31.4, and SeaMonkey before 2.32 allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted track data.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Firefox esr 
Mozilla -> Seamonkey 

 Referencje:
http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2015-0046.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00014.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00032.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00033.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00036.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-02/msg00002.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0046.html
http://secunia.com/advisories/62253
http://secunia.com/advisories/62273
http://secunia.com/advisories/62293
http://secunia.com/advisories/62313
http://secunia.com/advisories/62316
http://secunia.com/advisories/62418
http://www.debian.org/security/2015/dsa-3127
http://www.mozilla.org/security/announce/2014/mfsa2015-06.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinapr2015-2511959.html
http://www.securityfocus.com/bid/72044
http://www.securitytracker.com/id/1031533
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1108455
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/99961
https://security.gentoo.org/glsa/201504-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top