Podatność CVE-2014-8767


Publikacja: 2014-11-20

Opis:
Integer underflow in the olsr_print function in tcpdump 3.9.6 through 4.6.2, when in verbose mode, allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a crafted length value in an OLSR frame.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
tcpdump 4.6.2 OSLR Denial Of Service
Steffen Bauch
19.11.2014

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Tcpdump 

 Referencje:
http://advisories.mageia.org/MGASA-2014-0503.html
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2015/Aug/msg00001.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2015-02/msg00062.html
http://packetstormsecurity.com/files/129155/tcpdump-4.6.2-OSLR-Denial-Of-Service.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Nov/47
http://www.debian.org/security/2014/dsa-3086
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2014:240
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2015:125
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinjul2015-2511963.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/534011/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/71150
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2433-1
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98765
https://support.apple.com/kb/HT205031

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top