Podatność CVE-2015-1513


Publikacja: 2015-02-06

Opis:
SQL injection vulnerability in SIPhone Enterprise PBX allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the Username.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Siphon -> Siphone enterprise pbx 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/130194/SIPhone-Enterprise-PBX-SQL-Injection.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/100582

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top