Podatność CVE-2015-1577


Publikacja: 2015-02-11

Opis:
Directory traversal vulnerability in u5admin/deletefile.php in u5CMS before 3.9.4 allows remote attackers to write to arbitrary files via a (1) .. (dot dot) or (2) full pathname in the f parameter.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
YUBA -> U5cms 

 Referencje:
http://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2015-5226.php
http://www.exploit-db.com/exploits/36026
http://packetstormsecurity.com/files/130325/u5CMS-3.9.3-Arbitrary-File-Deletion.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top