Podatność CVE-2015-2811


Publikacja: 2015-04-01

Opis:
XML external entity (XXE) vulnerability in ReportXmlViewer in SAP NetWeaver Portal 7.31.201109172004 allows remote attackers to send requests to intranet servers via crafted XML, aka SAP Security Note 2111939.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver enterprise portal 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/132358/SAP-NetWeaver-Portal-7.31-XXE-Injection.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Jun/64
http://www.securityfocus.com/archive/1/535827/100/800/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/73691
https://erpscan.io/advisories/erpscan-15-006-sap-netweaver-portal-reportxmlviewer-xxe/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top