Podatność CVE-2015-2839


Publikacja: 2015-04-03

Opis:
The Nitro API in Citrix NetScaler before 10.5 build 52.3nc uses an incorrect Content-Type when returning an error message, which allows remote attackers to conduct cross-site scripting (XSS) attacks via the file_name JSON member in params/xen_hotfix/0 to nitro/v1/config/xen_hotfix.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Netscaler 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/130931/Citrix-NITRO-SDK-xen_hotfix-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Mar/128
http://www.securityfocus.com/archive/1/534935/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/73311
https://www.securify.nl/advisory/SFY20140805/citrix_nitro_sdk_xen_hotfix_page_is_vulnerable_to_cross_site_scripting.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top