Podatność CVE-2015-2840


Publikacja: 2015-04-03

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in help/rt/large_search.html in Citrix NetScaler before 10.5 build 52.3nc allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the searchQuery parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Netscaler 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/130936/Citrix-NetScaler-VPX-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Mar/130
http://www.securityfocus.com/archive/1/534934/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/73342
https://www.securify.nl/advisory/SFY20140807/citrix_netscaler_vpx_help_pages_are_vulnerable_to_cross_site_scripting.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top