Podatność CVE-2015-3085


Publikacja: 2015-05-13

Opis:
Adobe Flash Player before 13.0.0.289 and 14.x through 17.x before 17.0.0.188 on Windows and OS X and before 11.2.202.460 on Linux, Adobe AIR before 17.0.0.172, Adobe AIR SDK before 17.0.0.172, and Adobe AIR SDK & Compiler before 17.0.0.172 allow remote attackers to bypass intended restrictions on filesystem write operations via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2015-3082 and CVE-2015-3083.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Adobe -> Adobe air 
Adobe -> Adobe air sdk 
Adobe -> Air sdk & compiler 
Adobe -> Flash player 
Adobe -> AIR 
Adobe -> Air sdk 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-05/msg00007.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-05/msg00010.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-05/msg00016.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1005.html
http://www.securityfocus.com/bid/74610
http://www.securitytracker.com/id/1032285
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-216
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-216/
https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb15-09.html
https://security.gentoo.org/glsa/201505-02

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top