Podatność CVE-2015-4042


Publikacja: 2020-01-24

Opis:
Integer overflow in the keycompare_mb function in sort.c in sort in GNU Coreutils through 8.23 might allow attackers to cause a denial of service (application crash) or possibly have unspecified other impact via long strings.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Coreutils 

 Referencje:
http://openwall.com/lists/oss-security/2015/05/15/1
https://github.com/pixelb/coreutils/commit/bea5e36cc876ed627bb5e0eca36fdfaa6465e940

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top