Podatność CVE-2015-4648


Publikacja: 2015-07-06

Opis:
Stack-based buffer overflow in the Ipropsapi.ipropsapiCtrl.1 ActiveX control in ipropsapivideo in Panasonic Security API (PS-API) ActiveX SDK before 8.10.18 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long string to the MulticastAddr method.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Panasonic -> Security api activex sdk 

 Referencje:
http://security.panasonic.com/pss/security/library/developer.html#SDK
http://www.securityfocus.com/bid/75405
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-261/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top