Podatność CVE-2015-5203


Publikacja: 2017-08-02   Modyfikacja: 2017-08-03

Opis:
Double free vulnerability in the jasper_image_stop_load function in JasPer 1.900.17 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a crafted JPEG 2000 image file.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Opensuse project -> Opensuse 
Opensuse project -> LEAP 
Opensuse -> LEAP 
Opensuse -> Opensuse 
Jasper project -> Jasper 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-11/msg00010.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-11/msg00018.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-11/msg00064.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/08/16/2
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1208
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1254242
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/11/msg00023.html
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/3QIZNTZDXOJR5BTRZKCS3GVHVZV2PWHH/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/AXWV22WGSQFDRPE7G6ECGP3QXS2V2A2M/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/UNLVBZWDEXZCFWOBZ3YVEQINMRBRX5QV/
https://security.gentoo.org/glsa/201707-07
https://usn.ubuntu.com/3693-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top