Podatność CVE-2015-6345


Publikacja: 2015-10-30

Opis:
SQL injection vulnerability in the Solution Engine in Cisco Secure Access Control Server (ACS) 5.7(0.15) allows remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via a crafted URL, aka Bug ID CSCuw24700.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Secure access control server 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151023-acs
http://www.securitytracker.com/id/1033967

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top