Podatność CVE-2015-6530


Publikacja: 2015-08-20   Modyfikacja: 2015-08-21

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in OpenText Secure MFT 2013 before 2013 R3 P6 and 2014 before 2014 R2 P2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the querytext parameter to userdashboard.jsp.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Opentext -> Secure mft 2013 
Opentext -> Secure mft 2014 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/133247/OpenText-Secure-MFT-2014-R2-SP4-Cross-Site-Scripting.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/536260/100/0/threaded
https://www.syss.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/Advisories/SYSS-2015-041.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top