Podatność CVE-2015-6673


Publikacja: 2017-09-20   Modyfikacja: 2017-09-21

Opis:
Use-after-free vulnerability in Decoder.cpp in libpgf before 6.15.32.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libpgf -> Libpgf 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/08/25/9
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1251749
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2015-6673/
https://sourceforge.net/p/libpgf/code/147/
https://sourceforge.net/p/libpgf/code/148/
https://sourceforge.net/p/libpgf/code/HEAD/tree/trunk/libpgf/INSTALL

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top