Podatność CVE-2015-9444


Publikacja: 2019-09-26

Opis:
The altos-connect plugin 1.3.0 for WordPress has XSS via the wp-content/plugins/altos-connect/jquery-validate/demo/demo/captcha/index.php/ PATH_SELF.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Altosresearch -> Altos-connect 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/132908/
https://wordpress.org/plugins/altos-connect/#developers

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top