Podatność CVE-2015-9463


Publikacja: 2019-10-10

Opis:
The s3bubble-amazon-s3-audio-streaming plugin 2.0 for WordPress has directory traversal via the adverts/assets/plugins/ultimate/content/downloader.php path parameter.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
S3bubble -> S3bubble-amazon-s3-audio-streaming 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/132578/
https://wordpress.org/plugins/s3bubble-amazon-s3-audio-streaming/#developers

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top