Podatność CVE-2016-10324


Publikacja: 2017-04-13

Opis:
In libosip2 in GNU oSIP 4.1.0, a malformed SIP message can lead to a heap buffer overflow in the osip_clrncpy() function defined in osipparser2/osip_port.c.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> OSIP 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2017/dsa-3879
http://www.securityfocus.com/bid/97641
https://savannah.gnu.org/support/index.php?109133

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top