Podatność CVE-2016-10713


Publikacja: 2018-02-13

Opis:
An issue was discovered in GNU patch before 2.7.6. Out-of-bounds access within pch_write_line() in pch.c can possibly lead to DoS via a crafted input file.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Patch 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103063
https://git.savannah.gnu.org/cgit/patch.git/commit/src/pch.c?id=a0d7fe4589651c64bd16ddaaa634030bb0455866
https://usn.ubuntu.com/3624-1/
https://usn.ubuntu.com/3624-2/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top