Podatność CVE-2016-1254


Publikacja: 2017-12-05

Opis:
Tor before 0.2.8.12 might allow remote attackers to cause a denial of service (client crash) via a crafted hidden service descriptor.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Torproject -> TOR 
Opensuse project -> LEAP 
Opensuse project -> Opensuse 
Opensuse -> LEAP 
Opensuse -> Opensuse 
Fedoraproject -> Fedora 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-12/msg00154.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-12/msg00155.html
https://blog.torproject.org/blog/tor-02812-released
https://gitweb.torproject.org/tor.git/commit/?id=d978216dea6b21ac38230a59d172139185a68dbd
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/FXOJSMCTIOHLBRYFBVEL3CDLGPZXX6WE/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/GTU2R253477RZLYAJAR5DAXAON7KIVLA/
https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/21018
https://www.debian.org/security/2016/dsa-3741

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top