Podatność CVE-2016-4302


Publikacja: 2016-09-21

Opis:
Heap-based buffer overflow in the parse_codes function in archive_read_support_format_rar.c in libarchive before 3.2.1 allows remote attackers to execute arbitrary code via a RAR file with a zero-sized dictionary.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux hpc node 
Redhat -> Enterprise linux hpc node eus 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Libarchive -> Libarchive 

 Referencje:
http://blog.talosintel.com/2016/06/the-poisoned-archives.html
http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=1348444
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1844.html
http://www.debian.org/security/2016/dsa-3657
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinjul2016-3090568.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/linuxbulletinjul2016-3090544.html
http://www.securityfocus.com/bid/91331
http://www.talosintel.com/reports/TALOS-2016-0154/
https://github.com/libarchive/libarchive/commit/05caadc7eedbef471ac9610809ba683f0c698700
https://github.com/libarchive/libarchive/issues/719
https://security.gentoo.org/glsa/201701-03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top