Podatność CVE-2016-4487


Publikacja: 2017-02-24

Opis:
Use-after-free vulnerability in libiberty allows remote attackers to cause a denial of service (segmentation fault and crash) via a crafted binary, related to "btypevec."

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Libiberty 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/05/05/5
http://www.securityfocus.com/bid/90025
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=70481

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top