Podatność CVE-2016-6265


Publikacja: 2016-09-22

Opis:
Use-after-free vulnerability in the pdf_load_xref function in pdf/pdf-xref.c in MuPDF allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a crafted PDF file.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Opensuse -> LEAP 
Opensuse -> Opensuse 
Novell -> LEAP 
Novell -> Opensuse 
Artifex -> Mupdf 

 Referencje:
http://bugs.ghostscript.com/show_bug.cgi?id=696941
http://git.ghostscript.com/?p=mupdf.git;h=fa1936405b6a84e5c9bb440912c23d532772f958
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00007.html
http://www.debian.org/security/2016/dsa-3655
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/07/21/7
http://www.securityfocus.com/bid/92071
https://security.gentoo.org/glsa/201702-12

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top