Podatność CVE-2016-6321


Publikacja: 2016-12-09   Modyfikacja: 2016-12-10

Opis:
Directory traversal vulnerability in the safer_name_suffix function in GNU tar 1.14 through 1.29 might allow remote attackers to bypass an intended protection mechanism and write to arbitrary files via vectors related to improper sanitization of the file_name parameter, aka POINTYFEATHER.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
GNU tar 1.29 Extract Pathname Bypass
Harry Sintonen
29.10.2016

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
GNU -> TAR 

 Referencje:
http://git.savannah.gnu.org/cgit/tar.git/commit/?id=7340f67b9860ea0531c1450e5aa261c50f67165d
http://lists.gnu.org/archive/html/bug-tar/2016-10/msg00016.html
http://packetstormsecurity.com/files/139370/GNU-tar-1.29-Extract-Pathname-Bypass.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Oct/102
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Oct/96
http://www.debian.org/security/2016/dsa-3702
http://www.securityfocus.com/bid/93937
http://www.ubuntu.com/usn/USN-3132-1
https://security.gentoo.org/glsa/201611-19
https://sintonen.fi/advisories/tar-extract-pathname-bypass.proper.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top