Podatność CVE-2016-6352


Publikacja: 2016-10-03

Opis:
The OneLine32 function in io-ico.c in gdk-pixbuf before 2.35.3 allows remote attackers to cause a denial of service (out-of-bounds write and crash) via crafted dimensions in an ICO file.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Opensuse -> LEAP 
Opensuse -> Opensuse 
Novell -> LEAP 
Novell -> Opensuse 
Gnome -> Gdk-pixbuf 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00040.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/07/13/11
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/07/26/11
http://www.ubuntu.com/usn/USN-3085-1
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=769170
https://git.gnome.org/browse/gdk-pixbuf/commit/?id=88af50a864195da1a4f7bda5f02539704fbda599
https://git.gnome.org/browse/gdk-pixbuf/tree/NEWS?id=640134c46221689d263369872937192e4484c83b

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top