Podatność CVE-2016-6600


Publikacja: 2017-01-23   Modyfikacja: 2017-01-24

Opis:
Directory traversal vulnerability in the file upload functionality in ZOHO WebNMS Framework 5.2 and 5.2 SP1 allows remote attackers to upload and execute arbitrary JSP files via a .. (dot dot) in the fileName parameter to servlets/FileUploadServlet.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
WebNMS Framework 5.2 SP1 Traversal / Weak Obfuscation / User Impersonation
agileinfosec
10.08.2016

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Webnms framework 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/138244/WebNMS-Framework-5.2-SP1-Traversal-Weak-Obfuscation-User-Impersonation.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Aug/54
http://www.securityfocus.com/archive/1/539159/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/92402
https://blogs.securiteam.com/index.php/archives/2712
https://forums.webnms.com/topic/recent-vulnerabilities-in-webnms-and-how-to-protect-the-server-against-them
https://github.com/pedrib/PoC/blob/master/advisories/webnms-5.2-sp1-pwn.txt
https://www.exploit-db.com/exploits/40229/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top