Podatność CVE-2016-6824


Publikacja: 2016-09-22

Opis:
Huawei AC6003, AC6005, AC6605, and ACU2 access controllers with software before V200R006C10SPC200 allows remote authenticated users to cause a denial of service (device restart) via crafted CAPWAP packets.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Huawei -> Ac6003 firmware 
Huawei -> Ac6005 firmware 
Huawei -> Ac6605 firmware 
Huawei -> Acu2 firmware 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20160817-01-ac-en
http://www.securityfocus.com/bid/92506

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top