Podatność CVE-2016-7268


Publikacja: 2016-12-20

Opis:
Microsoft Word 2007 SP3, Office 2010 SP2, Word 2010 SP2, Office Compatibility Pack SP3, Word Viewer, Word for Mac 2011, Word Automation Services on SharePoint Server 2010 SP2, and Office Web Apps 2010 SP2 allow remote attackers to obtain sensitive information from process memory or cause a denial of service (out-of-bounds read) via a crafted document, aka "Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability."

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Word for mac 
Microsoft -> Sharepoint server 
Microsoft -> Word viewer 
Microsoft -> WORD 
Microsoft -> Office web apps 
Microsoft -> Office compatibility pack 
Microsoft -> Office 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94672
http://www.securitytracker.com/id/1037441
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2016/ms16-148

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top