Podatność CVE-2016-7949


Publikacja: 2016-12-13   Modyfikacja: 2016-12-14

Opis:
Multiple buffer overflows in the (1) XvQueryAdaptors and (2) XvQueryEncodings functions in X.org libXrender before 0.9.10 allow remote X servers to trigger out-of-bounds write operations via vectors involving length fields.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
X.org -> Libxrender 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/10/04/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/10/04/4
http://www.securityfocus.com/bid/93366
http://www.securitytracker.com/id/1036945
https://cgit.freedesktop.org/xorg/lib/libXrender/commit/?id=9362c7ddd1af3b168953d0737877bc52d79c94f4
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/7WCKZFMZ76APAVMIRCUKKHEB4GAS7ZUP/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/ZHUT5YOSWVMBJNWZGUQNZRBFIZKRM4A6/
https://lists.x.org/archives/xorg-announce/2016-October/002720.html
https://security.gentoo.org/glsa/201704-03

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top