Podatność CVE-2016-9391


Publikacja: 2017-03-23

Opis:
The jpc_bitstream_getbits function in jpc_bs.c in JasPer before 2.0.10 allows remote attackers to cause a denial of service (assertion failure) via a very large integer.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Jasper project -> Jasper 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/11/17/1
http://www.securityfocus.com/bid/94371
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1208
https://blogs.gentoo.org/ago/2016/11/16/jasper-multiple-assertion-failure
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1396967
https://github.com/mdadams/jasper/commit/1e84674d95353c64e5c4c0e7232ae86fd6ea813b
https://usn.ubuntu.com/3693-1/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top